Политика за защита на лични данни

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg


ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
Наименование „Акумулатори БГ“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ 201022628
Седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. „Г.С Раковски“
№ 70
Адрес за кореспонденция гр. София, район Оборище, ул. „Г.С Раковски“
№ 70
Телефон +359 2 832 5349
E-mail info@akumulatori.bg
Уебсайт http://akumulatori.bg/
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
№ 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
№ 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg
“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg
„АКУМУЛАТОРИ БГ“ ООД (НАРИЧАНО ПО-ДОЛУ ЗА КРАТКОСТ „АДМИНИСТРАТОР“
ИЛИ „ДРУЖЕСТВОТО“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за
защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката
личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ
ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването
на уебсайта http://akumulatori.bg/ , обработването на запитвания изпратени чрез форма на
уебсайта http://akumulatori.bg/ , сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал.
1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
• Изрично получено съгласие от Вас;
• Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
• За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО
НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка
с използването на уебсайта http://akumulatori.bg/ , подаването на запитвания чрез форма на
уебсайта http://akumulatori.bg/ и сключване на договор с дружеството, включително за
следните цели:
• извършване на поръчки и закупуване на стоки;
• индивидуализация на страна по договора;
• счетоводни цели;
• статистически цели;
• защита на информационната сигурност;
• обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg
• изпращане на отговор на запитване отправено чрез формата на интернет страницата;
(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на
сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да
обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство
на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА НАШЕТО
ДРУЖЕСТВО

Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за
следните цели:
• Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на
тази операция е сключване и изпълнение на договор с клиент или търговски партньор
и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и
защита на законните интереси на дружеството по изпълнение на сделката. Предвид
ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се
събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието
не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
• Обработка на запитвания изпратени чрез форма на уебсайта http://akumulatori.bg/ –
целта на тази операция е осъществяване на връзка със запитващия по телефон или
имейл за целите на идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане
на отговор на запитване или оферта. Предвид ограничения обхват на събираните лични
данни, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
• Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази
операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или
рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, не е
необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за
следните цели и на следните основания:
• Данни за извършване на доставка (имена, ЕГН, телефон, e-mail, адрес,
местоположение)
Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора
по договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на закупените стоки,
включително при упражняване на право на връщане и замяна или отказ от
закупена стока.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия
и извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен
договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което
основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Единен граждански номер се обработва на основание спазването на законово
задължение, което се прилага спрямо администратора – чл. 6, ал. 1, б. (в) на GDPR
(във връзка с чл. 7 ал. 1 ЗСч във връзка с чл. 84 ал. 2 ДОПК
• Данни за изпращане на отговор на запитване, отправено чрез интернет страницата
на дружеството (име и фамилия, телефон, e-mail адрес)

Цел, за която се събират данните:
1) Идентифициране на отправилия запитване
2) Осъществяване на връзка с лице отправило запитване през формата на сайта –
http://akumulatori.bg/ и изпращане на отговор на запитване
Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви за изпращане на
отговор на запитване, отправено чрез интернет страницата на Дружеството се
обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR
• Данни за упражняване на право на отказ или рекламация (имена, телефон, e-mail,
адрес)

Цел, за която се събират данните:
1) Идентифициране на упражнилия право на отказ или рекламация
2) Осъществяване на връзка с лице упражнило правото на отказ или рекламация;
Основание за обработка на личните Ви данни – Обработването е необходимо за
изпълнението на задължения по договор, по който субектът на данните е страна –
чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR.
(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в
синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за
сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
(5) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното
съгласие на техните родители или законни представители.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с
направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на
Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн
магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.
(2) „Акумулатори БГ“ ООД съхранява личните данни на лица, отправили запитване чрез
формата уебсайта на Дружеството – http://akumulatori.bg/ , до изричното оттегляне на
даденото съгласие от страна на физическото лице или 1 година от последната осъществена
комуникация със запитващия.
(3) „Акумулатори БГ“ ООД съхранява личните данни на клиенти на дружеството, които
упражняват право на отказ или рекламация до прекратяване на договора и 5 години след това
за целите на поддържане на регистър на рекламациите.
(4) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е
необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед
легитимни интереси на Администратора или друго.
Чл. 6. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските
си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и
законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на
сключения договор.

ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ
“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg

Чл. 7. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши
лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които
сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши
лични данни на трети държави или международни организации.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО
НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат
обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по
всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен
текст или попълване на формата в Приложение № 1.
(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с
лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за
самоличност на място.
(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на
предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.
(4) Администраторът може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако
съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни
интереси.

ПРАВО НА ДОСТЪП

Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се
обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията,
отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни,
свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва
правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на
исканията.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ
Чл. 10. Вие имате право да поискате от Администратора да:
• коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
• да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)
Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички
свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно
забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или
обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и
няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за
целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да
имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по
правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо
Администратора;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на
информационното общество.
(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото
на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или
за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални
правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически
изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие
всички ваши данни, с изключение на следната информация:
• информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете
забравени е изпълнено;
• техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация
не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;
(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпрати искане до
Администратора.
(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с
лицето, за което се отнасят данните.
(6) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява,
включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на
свои права.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ

Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на
свързаните с Вас данни, когато:
• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да
провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а
само използването им да бъде ограничено;
• Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването,
но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни
претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания
на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

Чл. 13. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат
“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg
данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на
Администратора, с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни
към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 14. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички
получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или
ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да
предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно
големи усилия.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от
Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на
профилиране или директен маркетинг.
ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни,
което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно
забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат
предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение
на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок
риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 17. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й
функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните
“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg
на следните лица, които са обработващи данни – виж списъка на обработващите данните.
Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност
при обработването и съхраняването на личните Ви данни.
Чл. 18. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
Чл. 19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото
законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията
за защита на личните данни, както следва:
Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез
формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са
задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа
изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 21. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове
за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и
подходящи средства за защита.
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
№ 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
№ 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg
“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА
ОБРАБОТКА
Вашето име: Данни за обратна връзка (e-mail):
До:
☐ Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни,
предоставени от мен:
☐ Всички предоставени от мен лични данни
☐ Само на тези данни _________________________________________________
За следните цели:
☐ Следните цели: _____________________________________________________
☐ Всички цели
☐ Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата
след оттегляне на съгласието.
Наименование „Акумулатори БГ“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ 201022628
Седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. „Г.С
Раковски“ № 70
Адрес за кореспонденция гр. София, район Оборище, ул. „Г.С
Раковски“ № 70
Телефон +359 2 832 5349
E-mail info@akumulatori.bg
Уебсайт http://akumulatori.bg/
“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg
В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото
законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията
за защита на личните данни, както следва:
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
№ 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
№ 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg
“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – ИСКАНЕ „ДА БЪДА ЗАБРАВЕН“ – ЗА ИЗТРИВАНЕ НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С МЕН
Вашето име: Данни за обратна връзка (e-mail):
До:
☐ Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от
мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да
бъдат изтрити от Вашите бази данни.
☐ Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат
да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на
законовите му задължения.
Наименование „Акумулатори БГ“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ 201022628
Седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. „Г.С
Раковски“ № 70
Адрес за кореспонденция гр. София, район Оборище, ул. „Г.С
Раковски“ № 70
Телефон +359 2 832 5349
E-mail info@akumulatori.bg
Уебсайт http://akumulatori.bg/
“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg
В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото
законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията
за защита на личните данни, както следва:
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
№ 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
№ 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg
“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – ИСКАНЕ ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Вашето име: Данни за обратна връзка (e-mail):
До:
Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във
Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:
☐ e-mail: _____________________
☐ Администратор – приемащ данните:
Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:
☐ XML
☐ JSON
☐ CSV
☐ Друг: _____________________
Наименование „Акумулатори БГ“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ 201022628
Седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. „Г.С
Раковски“ № 70
Адрес за кореспонденция гр. София, район Оборище, ул. „Г.С
Раковски“ № 70
Телефон +359 2 832 5349
E-mail info@akumulatori.bg
Уебсайт http://akumulatori.bg/
Наименование
Идентификационен номер
(ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД)
E-mail
API интерфейс
“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg
Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен
администратор:
☐ На посочения e-mail или чрез API _____________________
☐ На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) на Вашия адрес
В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото
законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията
за защита на личните данни, както следва:
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
№ 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
№ 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg
“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАНЕ НА ДАННИ
Вашето име: Данни за обратна връзка (e-mail):
До:
Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от
мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:
Данни, които подлежат корекция:

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

Наименование „Акумулатори БГ“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ 201022628
Седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. „Г.С
Раковски“ № 70
Адрес за кореспонденция гр. София, район Оборище, ул. „Г.С
Раковски“ № 70
Телефон +359 2 832 5349
E-mail info@akumulatori.bg
Уебсайт http://akumulatori.bg/
“АКУМУЛАТОРИ БГ” ООД | бул. Сливница 275-277, София, БЪЛГАРИЯ | +359 2 832 53 49
www.akumulatori.bg | info@akumulatori.bg
В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото
законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията
за защита на личните данни, както следва:
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
№ 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
№ 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

Close
Вход
Close
Количка (0)
Няма артикули в количката.